Cenník

ZámočníckE, OpravárskE A VODOINŠTALAČnE  práce.

Cena zámočníckej, opravárskej a vodoinštalačnej prace je 4,90 eur/ hod ( bez DPH )

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************************************************************************************

 

Čistenie odpadovej kanalizácií

 

       Cenník služieb poskytovaných spoločnosťou Pe-Zol


       platný od 1.5.2016

 a) cena je stanovená podľa platného cenníka Pe-Zol

b) pri prácach drobného a nešpecifikovateľného rozsahu sa použije hodinová sadzba na jedného pracovníka vo výške

 

  cena za 1 začatú pracovnú hodinu bez DPH cena za 1 začatú pracovnú hodinu s DPH
jeden pracovník 4.30 € 5.16 €c) čistenie kanalizácie a potrubí tlakovým zariadením

 

 

cena za 1 bežný meter 

bez DPH

cena za 1 bežný meter 

s DPH
tlakové zariadenie 4,50 € 5.40 €


spal. motorom.                                  5,50€                                                     6,60€                 
Cena je orientačná, možné zľavy až do 40 % v závislosti od dĺžky a počtu vyčistených metrov.

d) čistenie kanalizácie a potrubí elektromechanickým strojom

  cena za 1 bežný meter bez DPH cena za 1 bežný meter s DPH
Krtkovanie elektrické 4,00 € 4.80 €


Minimálna účtovaná dĺžka čistenia je 8 metrov.

Demontáž - montáž zariaďovacích predmetov (WC, pisoár, umývadlo, drez a pod.),-  2.50 € / kus bez DPH

Demontáž - montáž sifonov aj s prečistením (sprcha, práčovňa, kuchyňa, kúpeľňa a pod.), -  2 € / kus bez DPH

Čistenie žúmp, vpustí, lapačov tukov, šácht a pod. -  42 € / kus bez DPH

1.2

DOPRAVNÉ NÁKLADY

 

Dodávkové motorové vozidlo Cena bez DPH Cena s DPH
Mesto ( sídlo) 3,00 € 3,60 €
ostatné mestské časti 5,20 € 6,24 €
mimo mesta   1km 0,50€ 0,60 €

Poznámka:
Pri doprave mimo mesta sa do výsledných kilometrov započítava aj cesta späť!
Sadzba za dopravu sa upraví automaticky, ak cena pohonných hmôt sa zmení viac ako 10% voči cene 1,10 € s DPH


1.3

Úhrada za vykonané práce sa uskutoční v rozsahu skutočne vykonaných prác v hotovosti alebo faktúrou splatnou do 14 kalendárnych dní.

1.4

V prípade oneskorenej úhrady faktúry objednávateľom si môže poskytovateľ nárokovať od objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

1.5

Pre činnosti väčšieho rozsahu sa vždy stanovuje cena vopred dohodnutou cenovou ponukou medzi objednávateľom a poskytovateľom.

1.6

Pri výkone činnosti poskytovateľom platia ceny uvedené v tomto cenníku, pokiaľ nie je v zmluve, alebo na základe písomnej dohody uvedené inak.

1.7

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny poskytovaných služieb podľa osobitných požiadaviek objednávateľa.

 

*********************************************************************************************************************************************************